فیبرهای راجرز، تاکونیک و دیگر شرکت های معتبر

 

در پی هدف گیری نویان مدار جهت تامین مواد اولیه و فیبر خام مصرفی در صنعت مدار چاپی، مسیری را فراهم نمودیم تا تولید کنندگان داخلی در کوتاه ترین زمان توانایی دسترسی به متریال های شرکت راجرز، تاکونیک و دیگر شرکت های معتبر در این حوزه را داشته باشند. اکنون تامین کمیاب ترین متریال خام  جهت استفاده در صنعت مدار چاپی از شرکت های راجرز و تاکونیک در کوتاهترین زمان فراهم شده و در این راستا شرکت نویان این توانایی را دارد که فیبرهای خام با ابعاد غیر نرمال را به صورت سفارشی از طریق شرکت راجرز و تاکونیک تامین نماید.

جهت سفارش به بخش ثبت سفارش فیبر خام مراجعه نمایید.

 

فیبرهای موجود از شرکت های Rogers, Taconic, Isola   (فیبرهایی که در لیست زیر نمی باشند بر اساس درخواست در سریعترن زمان تحویل میگردند)

 

 

QuantityDimensionCopperThicknessPart No.
18*24HH/HH5milRo3003
18*24HH/HH10milRo3003
18*24HH/HH20milRo3003
18*24HH/HH30milRo3003
18*24HH/HH10milRo3006
18*24HH/HH25milRo3006
18*24HH/HH50milRo3006
18*24HH/HH5milRo3010
18*24HH/HH10milRo3010
18*24HH/HH25milRo3010
18*24HH/HH50milRo3010
18*24HH/HH25milRo3210
18*24HH/HH50milRo3210
18*245E/5E8milRo4003C
18*245E/5E20milRo4003C
18*241E/1E20milRo4003C
18*245E/5E32milRo4003C
18*241E/1E32milRo4003C
18*245E/5E60milRo4003C
18*241E/1E4milRo4350B
18*245E/5E10milRo4350B
36*485E/5E10milRo4350B
18*245E/5E20milRo4350B
36*485E/5E20milRo4350B
18*245E/5E30milRo4350B
36*481E/1E30milRo4350B
18*241E/1E60milRo4350B
18*241E/1E8milRo4360G2
18*125E/5E20milRo4360G2
18*241E/1E32milRo4360G2
18*24PP4milRo4450F
18*245E/5E40milRo4533
48*361TC/1TC30.7milRo4730G3
18*245TC/5TC20.7milRo4730G3
18*241TC/1TC60.7milRo4730G3
18*245TC/1TC4milRo4835 LoPro
18*24HH/HH15milRT5870
18*24HH/HH20milRT5870
18*24HH/HH31milRT5870
18*24HH/HH5milRT5880
18*24HH/HH10milRT5880
18*24HH/HH20milRT5880
18*24HH/HH31milRT5880
18*24HH/HH5milRT6002
18*24HH/HH10milRT6002
18*24HH/HH15milRT6002
18*24HH/HH20milRT6002
18*24HH/HH30milRT6002
18*24HH/HH50milRT6002
18*24HH/HH60milRT6002
18*24HH/HH120milRT6002
18*24HH/HH10milRT6006
18*24HH/HH25milRT6006
18*24HH/HH50milRT6006
18*24HH/HH75milRT6006
18*24HH/HH100milRT6006
18*24HH/HH10milRT6010.2LMNS
18*24HH/HH25milRT6010.2LM
18*24HH/HH50milRT6010.2LM
10*10HH/HH60milRT6010.2LM
18*24HH/HH75milRT6010.2LM
18*24H1/H120mil6035HTC
18*24H1/H160mil6035HTC
18*24S1/S130milAD255
18*12S1/S130milAD260
18*24S1/S120milAD300
18*24SH/SH20milAD350
18*24S1/S130milAD350
18*12S1/S130milAD410
18*12S1/S130milAD410
18*24SH/SH20milAD450
18*24S1/S130milAD450
18*12S1/S131milAD600
18*24SH/SH25milAD1000
18*24S1/S120milDiClad527
18*24S1/S130milDiClad527
18*24SH/SH10milDiClad880
18*24S1/S120milDiClad880
18*24SH/SH31milDiClad880
18*24S1/S130mil92ML
18*24SH/SH60milTC350
18*24SH/SH20milTC600
18*24HH/HH15milTMM10
18*24HH/HH20milTMM10
18*24HH/HH30milTMM10
18*24HH/HH60milTMM10
18*24H/HOZ20milTLP-5
18*241/1OZ60milTLP-5
18*241/1OZ20milTLX-8
18*241/1OZ31milTLX-8
18*24H/HOZ60milTLX-8
18*24H/HOZ10milTLY-5
18*24H/HOZ15milTLY-5
18*24H/HOZ20milTLY-5
18*24H/HOZ31milTLY-5
18*24H/HOZ60milTLY-5
18*241/1OZ20milTLT-9
18*241/1OZ31milTLT-9
18*241/1OZ60milTLT-9
18*24H/HOZ5milTSM-DS3
18*24H/HOZ10milTSM-DS3
18*24H/HOZ40milTSM-DS3
18*24H/HOZ60milTSM-DS3
18*241/1OZ25milRF60A
18*241/1OZ31milRF60A
18*24H/HOZ25milRF-10
18*24PP3milFR-27
36*484mil370HR
36*4830mil370HR
36*4860mil370HR
36*4830milFR406