بردهای انعطاف پذیر

برای بررسی توانایی شرکت ما در ساخت برد مدار چاپی به بخش توانمندی ها در ساخت برد مدار چاپی و برای دیدن نمونه بردهای انعطاف پذیر ساخته شده توسط شرکت ما به بخش تولیدات بردهای سخت-انعطاف پذیر و جهت سفارش این نوع برد به بخش ثبت سفارش برد مدار چاپی مراجعه کنید.