برد های فرکانس بالا

 

برای بررسی توانایی شرکت ما در ساخت برد مدار چاپی به بخش توانمندی ها در ساخت برد مدار چاپی و برای دیدن نمونه بردهای فرکانس بالا ساخته شده توسط شرکت ما به بخش تولیدات بردهای فرکانس بالا و جهت سفارش این نوع برد به بخش ثبت سفارش برد مدار چاپی مراجعه کنید.