ضخامت مس (Copper Cladding Thickness)

در کاتالوگ فیبرهای فرکانس بالا و یا فیبرهای با کاربرد های دیگر بخشی وجود دارد که ضخامت مس(t) این فیبرها را مشخص می کند. ورق مس (Copper Cladding) این فیبرها بر حسب اونس (oz) ارائه می شوند از جمله  1/2oz, 1oz, 2 oz, …  اما در واقع واحد دقیق آن ها اونس بر مربع فوت می باشد. با توجه اینکه در فیبرها ورق مسی به کار می رود و وزن مشخصه مس نیز برابر 8.9 گرم است می توان مشخص کرد که معادل چه ضخامتی است.

به عنوان مثال برای فیبر های با 1oz  طبق روابط محاسباتی که در ادامه آورده شده اند معادل 17.5μm است.

 

Copper Thickness Conversion Table:

½ oz/ft2

152 g/m2

17.5 μm

1 oz/ft2

305 g/m2

35 μm

2 oz/ft2

610 g/m2

70 μm

3 oz/ft2

915 g/m2

105 μm

1 oz = 28.35 gr
1 ft = 30.48 cm
1 ft2 = 0.093 m2 = 930 cm2
Specific weight of copper = 8.9 gr/cm3
Calculation Example:
Volume = Weight: Specific Weight = 28.35 gr: 8.9 g/cm3 = 3.185 cm3
Foil Thickness = Volume: Surface = 3.185 cm3: 930 cm2 = 0.00342 cm = 35 µm

کلمات کلیدی: ضخامت روکش مس، ضخامت مس، فیبرهای فرکانس بالا